Atliekame šunų ir kačių identifikavimą mikroschemomis (mikročipais).

skanerisTai atliekama panašiai kaip skiepai – mikroschema įvedama į paodį neskausmingos injekcijos pagalba.

Duomenys apie gyvūną ir jo savininką talpinami internetu į Gyvūnų augintinių registro duomenų bazę.

Jūsų mylimam gyvūnui pabėgus ar pasiklydus, jo identifikacijos numeris padės rasti šeimininkus ir sugrįšti namo. 

Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklės

I Skyrius

Bendrosios nuostatos

 

 1.    Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato šunų,  kačių, šeškų ir kitų gyvūnų augintinių ženklinimo reikalavimus ir registravimo tvarką Gyvūnų augintinių registre. Gyvūnų augintinių registre registruojami šunys, katės, šeškai ir kiti gyvūnai augintiniai, paženklinti mikroschema.
 1.   Taisyklių tikslas – užtikrinti Lietuvos Respublikoje laikomų gyvūnų augintinių atsekamumą.
 1.   Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 3 straipsnio 4 dalies 3 punktu, 9 dalies 12 punktu, 7 straipsnio 3 dalimi, 10 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d.  nutarimu Nr. 1268 „Dėl Gyvūnų augintinių registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo“ (toliau – Gyvūnų augintinių registro nuostatai) ir atsižvelgiant į 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 998/2003 (OL 2013 L 178, p. 1).
 1.   Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Gyvūnų augintinių registras – valstybės registras, kuriame registruojami mikroschemomis paženklinti gyvūnai augintiniai.

4.2. Veterinarijos paslaugų teikėjas – juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas arba fizinis asmuo, siūlantys ar teikiantys veterinarijos paslaugas.

 1.   Kitos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

 

II Skyrius

Gyvūnų augintinių ženklinimas

 

 1.    Kiekvienas gyvūno augintinio savininkas, laikytojas (veisėjas, globėjas (pasibaigus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.61 straipsnio 3 dalyje nurodytam terminui ir nepaaiškėjus gyvūno savininkui), prekiautojas) (toliau – savininkas) atsako už perduodamų (dovanojamų, parduodamų, atiduodamų ar kitaip perleidžiamų) šunų, kačių, šeškų paženklinimą mikroschema. Perduodamo ar numatomo perduoti gyvūno augintinio savininkas turi kreiptis į veterinarijos paslaugų teikėją dėl perduodamų šunų, kačių ir šeškų, taip pat šių gyvūnų jauniklių ženklinimo mikroschema ne vėliau kaip  iki šuns, katės ar šeško perdavimo kitam savininkui.Kiti šunys, katės ir šeškai gali būti ženklinami taisyklių 10 punkte nurodyta mikroschema jų savininkų pageidavimu.
 1.    Pakartotinis gyvūno augintinio ženklinimas šių taisyklių nustatyta tvarka gali būti atliekamas tik tais atvejais, kai gyvūno augintinio mikroschemos patikrinimo metu mikroschemos negalima nuskaityti Taisyklių 11 punkte nurodytu skaitytuvu.
 1.    Gyvūnus augintinius gali ženklinti tik galiojančią veterinarijos praktikos licenciją turintys veterinarijos gydytojai (veterinarijos paslaugų teikėjai (fiziniai asmenys) ar veterinarijos gydytojai, kurie veterinarijos paslaugų teikėjų vardu teikia veterinarijos paslaugas, įtraukti į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) tvarkomą ir viešai skelbiamąValstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus,sąrašą (toliau – veterinarijos gydytojai).
 1.    Šunims, katėms ir šeškams mikroschema įterpiama po oda tarp menčių, kiti gyvūnai augintiniai ženklinami mikroschema atsižvelgiant į ženklinamo gyvūno augintinio rūšies ypatumus taip, kad nebūtų pažeista ženklinamo gyvūno augintinio gerovė.
 1.    Šunys, katės ir šeškai ženklinami mikroschema, atitinkančia reglamento (ES) Nr. 576/2013 II priede nustatytus techninius mikroschemų reikalavimus.
 1.    Mikroschemų skaitytuvas turi atitikti ISO 11785 standartą.
 1.    Veterinarijos paslaugų teikėjai tvarko mikroschemų apskaitą taip, kad būtų žinomi įsigytų mikroschemų numerių intervalai, kurie nurodomi mikroschemų įsigijimo dokumentuose.
 1.    Veterinarijos paslaugų teikėjų veterinarijos gydytojai ženklina gyvūnus augintinius gavę gyvūno augintinio savininko užpildytą ir pasirašytą prašymą dėl gyvūno augintinio ženklinimo ir (ar) įregistravimo, duomenų keitimo ar išregistravimo (priedas) (toliau – prašymas) (tris egzempliorius). Prašymo forma gali būti pildoma kompiuteriu ir išspausdinama, arba raštu. Gyvūno augintinio savininkas gali prašyti prašymą užpildyti veterinarijos paslaugų teikėjo veterinarijos gydytojo, kuris pildo prašymo formą elektroniniu būdu, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) nustatytomis priemonėmis prisijungęs prie Gyvūnų augintinių registro. Tokiu atveju, užpildęs prašymą, veterinarijos paslaugų teikėjo veterinarijos gydytojas išspausdina tris užpildyto prašymo formos egzempliorius ir duoda juos susipažinti gyvūno augintinio savininkui, kuris, nustatęs, kad visuose prašymo egzemplioriuose pateikti teisingi duomenys, ant jų pasirašo.
 1.    Veterinarijos paslaugų teikėjų veterinarijos gydytojai šių taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka paženklinę gyvūnus augintinius mikroschemomis, nurodytomis taisyklių 10 punkte, į kiekvieną prašymo egzempliorių įrašo mikroschemos numerį arba įklijuoja lipduką, kuriame išspausdintas gyvūnui augintiniui įterptos mikroschemos numeris ir brūkšninis kodas, ir pasirašo, bei patvirtina jį spaudu. Du prašymo dėl ženklinimo ir registravimo egzemplioriai atiduodami gyvūno augintinio savininkui, trečias lieka veterinarijos paslaugų teikėjui.       (taisyklės iš vmvt.lt puslapio)

 Ritos Žilinskienės veterinarijos klinikoje galite suženklinti ir įregistruoti gyvūną, augintinį

Kai gyvūnas jau paženklintas mikroschema iki 2016m. sausio 1 d. : 

Gyvūną įregistruoti į Valstybinį gyvūnų augintinių registrą galima mūsų veterinarijos klinikoje -  kaina 10 eur. 

Savininkas atvyksta į veterinarijos kliniką su gyvūnu, kur patikrinamas mikroschemos veikimas ir gyvūno tapatybė. Privaloma atsinešti turimus dokumentus apie gyvūno ženklinimą, gyvūno augintinio pasą, kilmės liudijimą (jei turima).

Gyvūno savininkas privalo pateikti savo asmens dokumentą (vairuotojo pažymėjimą, pasą arba  ID kortelę) ir užpildyti  PRAŠYMĄ DĖL GYVŪNO AUGINTINIO ŽENKLINIMO IR ĮREGISTRAVIMO.

Kai gyvūnas dar nepaženklintas mikroschema: 

Savininkas atvyksta į veterinarijos kliniką su gyvūnu, su savimi privalo atsinešti turimus gyvūno  dokumentus, gyvūno kilmės liudijimą ( jei turima) ir savo asmens dokumentą (vairuotojo pažymėjimą, pasą arba ID kortelę). Po to, kai užpildysite PRAŠYMĄ DĖL GYVŪNO AUGINTINIO ŽENKLINIMO IR ĮREGISTRAVIMO , vet.gydytojas implantuos mikroschemą gyvūnui ir duomenis apie savininką ir jo augintinį suves į GYVŪNŲ AUGINTINIŲ REGISTRĄ.  Šios paslaugos kaina 25 eur.

Gyvūno registravimo ir čipavimo paslaugoms būtina užsiregistruoti

tel. +370 5 2387371, +370 689 89355

Mes naudojame slapukus

Savo svetainėje naudojame slapukus. Kai kurie iš jų yra būtini svetainės veikimui, o kiti padeda mums tobulinti šią svetainę ir vartotojo patirtį (sekimo slapukai). Galite patys nuspręsti, ar norite leisti slapukus, ar ne. Atkreipkite dėmesį, kad jei juos atmesite, gali būti, kad negalėsite naudotis visomis svetainės funkcijomis.